KURUMSAL

Endüstriyel Yangın Sigortaları

Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir. 

Standart yangın poliçesinde hariç tutulmuş grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir. 

Bu branştaki önemli husus, yangın sigortasında kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır. 

Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.

Ayrıca yangın sigortası yaptırmadan yukarıda sayılan ek teminatlar alınamaz. Sigorta şirketleri konutlar ve işyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukarıda sayılan teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Paket poliçeler ile yangın, yangın mali sorumluluk, yangının birçok ek teminatı ve hırsızlık, cam kırılması ve ferdi kaza teminatları birlikte verilmektedir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Yönetici Sorumluluk

Şirket ve bağlı ortaklıklarında görevli yönetim kadrosunun (yönetim kurulu üyeleriyle diğer yönetici ve müdürüler) görevlerini ifa ederken yapabilecekleri hatalar sebebiyle oluşan zararları karşılamaları istendiğinde yasal olarak ödemek zorunda kalacakları tazminat tutarlarını ve dava durumunda oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü.

Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

-Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

-Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Tekne/Yat Sigortaları ve Gemi İnşaat

Denizlerde güvenli bir yolculuk için Tekne/Yat Sigortaları yaptırın, yatınız ve içindeki ekipmanları olası risklere karşı güvence altına alalım...

Gezinti Teknesi Sigortaları

Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.
Başlıca aşağıdaki risklere karşı sigortalıdır.

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil) Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir. 3. Şahıslara karşı sorumluluklar da yat sigortası ile teminat altına alınır:
 • Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
 • Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
 • Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
 • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.
 • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihazları, Makineleri ,Hareketli Makineleri sigorta şartları gereğince her türlü beklenmedik risklere karşı teminat altına alan sigorta türü olan Mühendislik branşı esasen yurtdışından ülkemize uyarlanan gerçek anlamda All Risk sigortalarının anlatımıdır.
Ürünleri arasında aşağıdaki;

 • İnşaat All Risk
 • Montaj All Risk
 • Enerji kaynakları Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla taşınmakta olan tüm yüklerin taşınması esnasında ve teslim noktasına dek karşılaşacakları tehlikelere karşı oluşan riskleri teminat alan sigorta ürünleridir.

Alacak Sigortaları

Bu sigorta ile, yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.
Alıcı (borçlu) firmanın;
İflas etmesi,
Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi
Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Gemi ve Gemi İnşa Sigortaları

Gemi ve gemi inşaatı sigortası, adından da anlaşılacağı üzere tekne ile gemi türü deniz taşıtlarının inşası esnasında ortaya çıkacak sorunlarla tamiri sebebiyle yaşanacak problemleri güvence altına alan poliçelerdir.
Gemi ve gemi inşaatı sigortası, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılacak her türlü deniz aracının kızağa çekilmesini sağlar. Ayrıca, kızakta olduğu süre veya kızaktan indirilmesi esnasında karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alınmasını sağlar. Ayrıca, inşaat veya tamir sebebiyle sonradan ortaya çıkacak risklere karşı ek teminatlarla gemi veya tekne sahibine koruma sağlayan özel bir sigortadır.

Grup Sağlık Sigortaları

İşletmenizde çalışan personelin ve tercih edildiğinde personelin ailelerinin bireylerinin sağlık konusunda olan harcamalarını belirlenen limit ve şartlara bağlı olarak ayakta veya yatarak veya sadece yatarak paket içerikleri ile teminat altına alan Grup Sağlık Poliçeleri avantajlı fiyat ve zengin içerikleri ile sizi ve çalışanlarınızı koruma altına almaktadır.
Farklı şirketlerin en uygun şartlarda hazırladıkları Grup Sağlık Teklifi sunumları için Brokerlığımızın özel çalışmalarını size sunmaktan mutluluk duyarız.